Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Easyeat s.r.o. se sídlem Bartolomějská 291/11, Praha 1, 110 00, IČ: 28997115 , DIČ: CZ28997115 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158778, prodávající zboží a služby prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webové adrese www.easyeat.cz .

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:
„Prodávající“  je Easyeat s.r.o., se sídlem Bartolomějská 11, Praha 1, IČ: 28997115.
„Kupující“  je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.
„Internetové stránky“ jsou webové stránky Prodávajícího spuštěné na adrese www.easyeat.cz
„Zboží“  jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách.
„Kupní cena“  je cena Zboží, uvedeno v jídelníčku u jednotlivých položek zboží zveřejněných na internetových stránkách.

II.
ZBOŽÍ
 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky kupujícího. Toto zboží kupujícímu dopravit do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat způsobem v odst. 2 tohoto článku.
 2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 3. Prodávající se zavazuje informovat o aktuální nabídce Zboží prosřednictvím jídelníčku uveřejněném na internetových stránkách a také o aktuální ceně Zboží uvedené u daného Zboží.
 4. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem ČR a s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat především o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodem na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Kupujícímu prostřednictvím informací umístěných na internetové stránce, popř. přímo na zboží.
 5. Pokud je zboží skladováno v chladném stavu, musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu, při teplotě max. 5°C, což je uvedeno na zboží. Pokud je zboží dodáno v teplém stavu, je zboží určeno k okamžité spotřebě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 6. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku jako Spotřebujte do:. Pokud není uvedeno, je Zboží nutné spotřebovat v den dodání Zboží. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat.
III.
OBJEDNÁVKA
 1. Objednávku Zboží lze vytvořit pouze přes objednávkový systém na internetových stránkách Prodávajícího - www.easyeat.cz (k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu)
 2. Pro správné zprocesování objednávky Prodávajícím je nutné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém nebo registračním formuláři – jméno, příjmení, úplná adresa (včetně PSČ a části města), telefon a email.
 3. Před zasláním objednávky je Kupující povinen zkontrolovat správnost a popř. změnit údaje, které do objednávky vkládá. Objednávku pak odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a přejít na platební bránu“. Nezaplacená objednávka není vyřízena a nebude zpracována. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím nálezy za správné. Prodejce zašlete žádost o obdržení objednávky toto obdržení poštou kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou obdrží v uživatelském rozhraní či v uvedeném seznamu.
 4. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva následně vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy je třeba potvrzení objednávky prodávajícím.
 5. Objednávky hlavních jídel jsou přijímány nejpozději do 04:30 hodin v den dovozu.
 6. Pokud se jedná o celodenní jídlo, musí být objednávka uskutečněna nejpozději do 17 hodin 2 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Každá přijatá objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 7. Prodávající nezaručuje dostupnost všech položek v nabídce z důvodů mimořádné situace (provozní nebo technické důvody)
 8. V případě, že si chcete objednat Zboží dle odst. 1 písm. a) tohoto článku prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyjádřit souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva
 9. Po registraci si Vytvořte své osobní zadání jména a hesla ke vstupu do objednávkového systému. koupit je oprávněn si heslo změnit. Každý registrovaný zákazník si může nadále spravovat své stávající objednávky, či provést novou objednávku.
IV.
DODÁNÍ ZBOŽÍ A TERMÍN DODÁNÍ
 1. Dodání zboží Prodávajícím je zajištěno za použití vozidel, které splňují všechny požadavky legislativy pro rozvoz teplých jídel. Objednávka je doručena vždy v daný den, na který byla objednána, v rozmezí mezi 8 až 12:59 hodinou – pokud se jedná o objednávky hlavních jídel a doplňkového zboží. Pro celodenní jídla je doba doručení mezi 13 až 21 hodinou. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie.
 2. Rozvozový plán určuje Prodávající.
 3. Možnost osobního odběru objednaného zboží v provozovně prodejce na adrese - Balbínova 22, Praha 2 v době od 06:00 do 15:00 a po předchozí domluvě.
 4. Za dodání zboží je účtován poplatek, dle aktuálního ceníku uvedeného na stránkách easyeat.cz.
 5. Výnos do patra není součástí poplatku za dopravu. Za tuto službu je účtován poplatek dle aktuálního ceníku a lze si ji objednat na webových stránkách prodejce v sekci "Doplňkový prodej".
 6. Před předáním jídla Vám zavolá řidič, který Vás bude informovat o přesném čase doručení. Objednávka bude předána před hlavními dveřmi na zadané adrese.

PROTI.
ZMĚNA, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, KREDIT
 1. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Zboží, či změna objednaného Zboží nejpozději do 9 hodin den předem, na který má být Zboží dodáno. Změním, o kterých Kupující Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.
  1. Pokud změníte/zruší objednávku Zboží ve lhůtě uvedené výše, Prodávající provede změnu/odhlášku změněnou/zrušenou objednávku s tím, že kupujícímu převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který může použít k úhradě jiného, ​​jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu je omezena na jeden rok.
  2. Pokud chcete maximálně odmítnout převedení uhrazené části kupní ceny za takto změněné, či odhlášené objednávky do kreditu, vznikne prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. manipulační poplatek), a to ve výši ve výši 10 % z kupní ceny za Zboží odhlášené . Na část kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného poplatku, vystaví Prodávajícímu dobropis a tento zašle zašle mu dále v příslušném určení e-mailovou adresou s uvedením čísla bankovního spojení, na který má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený kupujícím dle předchozích vět.
 2. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možné provést v pracovní dny prostřednictvím e-mailu.
 3. Pokud tento zákazník rozhodne stornovat již zaplacenou fakturu, z překážek na straně zákazníka, a z důvodu nesouhlasí s převodem nevyčerpané částky do kreditu, bude mu od vrácené částky odečteno 10 % jako manipulační poplatek. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený kupujícím.
VI.
KUPNÍ CENA A FORMA ÚHRADY
 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
 2. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu kupujícímu ihned po zaplacení nebo fakturou s datem splatnosti do 7 dnů ode dne vystavení. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v posledním dni, za který si Klient Zboží objednal a zašle kupujícímu fakturu e-mailem.
 3. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 4. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou chvíli jejím připsáním na bankovní účet Prodávajícího.
 5. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 6. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
 7. Za dovezené zboží lze platit
  • platební kartou
  • převodem na účet na základě vystavené faktury (platí pro firemní zákazníky)
  • hotovostí (nutná předchozí domluva)
VII.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
 1. Zboží je určeno k okamžité potřebě.
 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené: neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, vlivem živelných pohromy nebo zásahem vyšší moci.
 3. Při převzetí zboží je potvrzeno, zda dodané zboží způsobené přepravou. Pokud ano, je povinen zboží nepřevzít a informovat o tom prodávajícího na číslo 604626342. Kupující je dále povinen dodané zboží bez zbytečného prodlení zkontrolovat, a to především dodané množství a druh dodaného zboží. V případě zjištěných nedostatků, je potřeba o tom informovat prodávajícího nejpozději do 16 hod. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 4. Zboží uchovávejte v chladničce při teplotě max. 5 °C. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat. Při reklamaci kvality jídla je možné uplatnit buďto osobně, anebo si reklamované zboží vyzvedne řidiče Prodávajícího. Podmínkou reklamaci jídla je, že nesmí chybět více jak 10% z jídla. Jestliže reklamaci prodejce posoudí jako oprávněnou výměnu, bude vyřešena buďto, a to za jiné jídlo ve stejné cenové hladině nebo vrácení kupní ceny v další nabídce.
 5. Pro úspěšné řešení reklamace je nutné kontaktovat prodejce okamžitě, telefonicky nebo emailem.
VIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO
 1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů až o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů v souladu s Podmínkami ochrany Osobní údaje jsou uvedeny, jakým způsobem prodejce nakládá s osobními údaji ve kterých kupujících, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet všech práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravy,
IX.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní, ze kterého si může objednat zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou uvedeny v jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečeným uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelskému účtu a bere na vědomí, že prodávající nese odpovědnost za tuto povinnost ze strany kupujícího.
 4. Není možné umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Pokud tak učiní, přebíráte si vzít možnost za zneužití účtu a povolení přístupu k osobním informacím neoprávněnou osobu. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, pokud tedy kupující porušuje své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
X.
OSTATNÍ
 1. Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.jidlodom.cz v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 1820 a následujícími zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
 4. Kupující a prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 5. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 08.03.2022
gopay visa verified mastercard securecode visa visa electron mastercard mastercard electronic maestro stravenka