Zásady ochrany osobních údajů

Používání těchto webových stránek podléhá Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Easyeat sro, se sídlem Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00, IČ: 28997115, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158778, (dále jen „Správce“), která je provozovatelem portálu EASYEAT.CZ (dále jen „Webové stránky“).

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Správce nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli jiný web pod odkazy na jeho webových www.easyeat.cz . Při přístupu na webové stránky neprovozované správcem vezměte prosím na vědomí, že taková webová stránka je na správci nezávislá, a že správce nemá možnost obsah takových webových stránek ovlivnit. Externí odkaz na webových stránkách správce zároveň neznamená, že správce přijímá odpovědnost za obsah takové webové stránky, či souhlasí s jejím používáním. Je na uživatelích, aby učinili taková opatření, která zajistí, že cokoliv zvolí pro vlastní použití, totálně destruktivní povahy typu počítačové viry a červy, trojské koně atd. Správce nenese žádnou odpovědnost, ani neposkytuje záruku za produkty třetích stran.Zároveň vezměte prosím na vědomí, že Zásady ochrany osobních údajů správce se nevztahují na jiné weby pod odkazy na správce webových stránek.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Správce si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen „Uživatelé“) svých webových stránek. Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Správce hodlá analyzovat a využívat uživatelská data za účelem efektivnější optimalizace uživatele a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami. Přijetím těchto Zásad ochrany údajů a bezpečnostní politiky, informuje správce svého o tom, jakým způsobem osobního uživatele používáme, uchováváme a používáme osobní údaje. Jeho záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít mezi obchodními zájmy správce a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.

Při vyplnění registračního formuláře stránek a odeslání objednávek správci na webových stránkách můžete vyjádřit souhlas s tím, že správce bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejního správce novou verzi na webových stránkách. Proto se vždy zjistí, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při použití registračního formuláře, pokud zašlete objednávky, zadáte správce vašich osobních údajů, které jste při této příležitosti poskytli. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem plnění smlouvy mezi správcem a uživatelem doručení objednávky na uživatelem uvedenou adresu.

Kromě toho vás můžeme požádat o vaše osobní údaje i při jiných, např. když nám pošlete e-mail. Když dojde ke shromažďování vašich osobních údajů správcem, snažíme se uživatele o tom informovat vloženým odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na příslušné webové stránce v případě, že tak stanoví zákon a požadujeme váš souhlas ke shromažďování osobních údajů.

ÚČEL POUŽITÍ

Správce používá osobní údaje pro tyto účely:

  1. Plnění smlouvy mezi uživatelem a správcem na základě provedených objednávek na webových stránkách, kdy zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem. Pokud jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu, tedy že strany správce plnit.
  2. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu - zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů uživatelů

Na webové stránce se mohou také objevit nezávazné ankety, kterými vás žádáme o informace, připomínky či návrhy; představují zároveň příležitost pro návštěvníky stránek položit nám dotazy. Informace, které nám poskytnete, nám pomohou zlepšovat v zákaznickém servisu a zlepšovat nabídku. Shromážděné osobní údaje rovněž používáme k založení významných marketingových a reklamních nabídek. Tento druh inzerce může být uskutečněn pomocí reklamních bannerů nebo propagačních e-mailů, které rozesílá správce, či jiná firma na základě smlouvy se správcem. Závěrem, správce zájmů zkoumá demografii, a chování svých uživatelů, a to na základě informací získaných z průzkumů a ze souborů serverových protokolů.Důvodem tohoto konání je lepší porozumění a sledování užívání webových stránek, vylepšení obsahu stránek a služeb, které nabízíme svým webovým zákazníkům. Tento průzkum je zpracován a analyzován souhrnným způsobem.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ukázkami případů uvedených v těchto zásadách, či na webových stránkách www.easyeat.cz , správce bez souhlasu uživatele neposkytuje osobní údaje třetím osobám. Správce může rovněž na základě požadované smlouvy sdílet osobní údaje s obchodními partnery třetích stran, kteří jsou poskytovateli našich služeb, tak aby byly v souladu se zásadami této politiky a webových stránek.

Správce může rovněž zveřejnit, či zpřístupnit osobní údaje v případech, kdy se v dobrém víře domnívám, že vyžaduje právní předpisy. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na distribuci objednávek uživatelů nebo poskytujících služeb v souvislosti s provozováním webových stránek. Osobní údaje mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytovány také osobám, či subjektům, kteří správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje uživatelů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem a uplatňováním těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Popř. po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (jsou-li osobní údaje zpracované na základě souhlasu uživatele max. po dobu 5-ti let). Po náhradě doby uchovávání osobních údajů správce osobních údajů uživatelů nenávratně vymaže.

BEZPEČNOST

Správce poskytuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytných pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, které zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, popř. omezení zpracování osobních údajů, nebo právo na odstranění osobních údajů. Dále má právo vnést námitku proti zpracování osobních údajů a požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se uživatel domnívá, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Uživatel také může odvolat se zpracováním jeho údajů písemně, a to zasláním na adresu sídla správce, nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního mailu:  info@easyeat.cz  .

ZMĚNA

Správce si vyhrazuje právo změnit aktualizaci tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich na webových stránkách www.easyeat.cz . Dnem zveřejnění aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů na webové stránce vstupuje v platnost takováto aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů.

DALŠÍ INFORMACE

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 01.03.2022. Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás prosím na info@easyeat.cz .

Z důvodu onemocnění jednatele se provoz přerušuje.